BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI SZABÁLYZAT

Hatályos: 2023. november 27. napjától

 

     1. Jogszabályi kötelezettség belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozására

Az NFFKÜ – Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NFFKÜ Zrt.) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztv.) hatálya alá tartozó belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet. A rendszer célja a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozóan bejelentett információ vizsgálata a Panasztv. követelményeinek megfelelően.
A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője: dr. Kuczora Imola Eszter

     2. Panasztv. szerinti bejelentés, elkülönítés más bejelentéstől

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.
A Panasztv. hatálya alá nem tartozó bejelentés esetén a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentőt írásban vagy elektronikus úton értesíti arról, hogy az adott bejelentés kivizsgálására nem rendelkezik hatáskörrel.

3. Bejelentést tevők köre
A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet:
- az NFFKÜ Zrt. által foglalkoztatott,
- az a foglalkoztatott, akinek az NFFKÜ Zrt-nél fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
- az NFFKÜ Zrt-vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
- az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha az NFFKÜ Zrt-vel szerződéses kapcsolatban áll,
- az NFFKÜ Zrt. tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint az NFFKÜ Zrt. ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
- az NFFKÜ Zrt-vel szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
- az NFFKÜ Zrt-nél tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
- az NFFKÜ Zrt-vel jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
- az a személy, akinek jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a NFFKÜ Zrt-vel megszűnt. A bejelentőt a bejelentésével kapcsolatban nem érheti semmilyen hátrányos intézkedés. A bejelentő védelmére vonatkozó rendelkezéseket Panasztv. II. fejezet 8. alcíme tartalmazza. 

     4. A bejelentés módja

Az eredményes kivizsgálás érdekében a bejelentőnek a bejelentés megtételekor természetes személy esetén javasolt megadni a nevét, elérhetőségét (e-mail cím, telefonszám), jogi személy esetén nevét, székhelyét és törvényes képviselőjének nevét.
A bejelentés során szükséges megadni a bejelentésben érintett, kifogásolt személyek és szervezetek nevét, az eset részletes leírását és az eset kapcsán felmerült valamennyi lényeges információt.
Névtelen bejelentés esetén, ha ez a bejelentés hatékony kivizsgálása érdekében elengedhetetlen és a bejelentő elérhetősége rendelkezésre áll, a bejelentő felhívható a nevének megadására.
A bejelentés megtételére sor kerülhet:
- elektronikus úton a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött levél útján,
- papír alapon postai úton a társaság székhelyére (1037 Budapest, Montevideo utca 14.) címezve,
- személyesen szóban a fent megadott elérhetőségen időpontegyeztetést követően a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjénél.
Elektronikus úton benyújtott bejelentés esetén automatikus válasz kerül kiküldésre a beérkezésről. Az NFFKÜ Zrt. nem vállal felelősséget azon ügy kivizsgálásának elmaradásáért, amely elektronikus bejelentése automatikusan működő védelmi szoftverek (víruskereső, spamszűrő) tevékenységének eredményeként vagy egyéb technikai ok miatt nem jut el a címzett e-mail címére.

     5. A bejelentés kivizsgálásának mellőzése

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha
- a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
- a bejelentést nem a 3. pont szerint erre jogosult személy tette meg,
- a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés,
- a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.
A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés kivizsgálásának mellőzéséről és a mellőzés indokáról a bejelentőt írásban tájékoztatja. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

     6. Kivizsgálás

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani az e törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.
A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.
A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.
A bejelentés kivizsgálása során a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.
A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja. A határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól kell tájékoztatni. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

     7. A bejelentéssel kapcsolatos intézkedés

Miután a bejelentést az NFFKÜ Zrt. kivizsgálja, a bejelentőt a vizsgálat eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről írásban tájékoztatja. Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedik a feljelentés megtételéről.
Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti az NFFKÜ Zrt. belső szabályzatait vagy a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat, úgy az NFFKÜ Zrt., mint munkáltató az érintett munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.
Ha a vizsgálat a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg, vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, az eljárást az NFFKÜ Zrt. lezárja, és erről a bejelentőt írásban tájékoztatja.
Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

Mellékletek:
1. számú melléklet: Adatkezelési tájékoztató az NFFKÜ Zrt. belső visszaélés-bejelentési rendszeréhez

beállítások mentése
Beállítások
Az alábbi Cookie-kat használjuk a jobb felhasználói élmény biztosításáért.
elfogadom
nem fogadom el
elolvasom
Analytics
Az alábbi cookiekat használjuk
Google Analytics
elfogadom
nem fogadom el